arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden 

EHBA doet graag zaken op basis van wederzijds vertrouwen. Toch ontkomt ook EHBA er niet aan om algemene voorwaarden te hebben en deze te hanteren. 
Je wordt als klant geacht deze gelezen te hebben en hiermee in te stemmen.

 
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door EHBA, gevestigd te Broek op Langedijk, Dorpsstraat 212, 1721 BV.


Artikel 1. Definities.

In deze voorwaarden wordt EHBA als gebruiker van deze voorwaarden verstaan en onder 'de opdrachtgever' de wederpartij van EHBA.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Op alle door EHBA gedane offertes, aanbiedingen,  overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden is uitgesloten.

2.5. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met EHBA, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.6. De opdrachtgever met wie eenmaal een op basis van deze algemene voorwaarden reeds een overeenkomst is gesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met EHBA gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.

2.7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen EHBA en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3. Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten.

3.1. Uitsluitend P. Pieters van EHBA is bevoegd namens EHBA offertes uit te brengen, overeenkomsten te sluiten en wijzigingen in gegeven opdrachten te aanvaarden.

3.2. Alle offertes zijn vrijblijvend.

3.3. Een overeenkomst is tot stand gekomen indien een getekende offerte, of een bevestigingsmail  door EHBA is ontvangen. De offerte wordt geacht het overeengekomen juist te hebben weergegeven. Voor overeenkomsten waarvoor geen getekende offerte of bevestigingsmail is ontvangen wordt de eerste factuur van EHBA als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.4. Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping daaronder begrepen, is tot stand gekomen zodra deze wijziging schriftelijk of per mail door EHBA aan de opdrachtgever is bevestigd.

3.5. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen EHBA kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening van de opdrachtgever.

3.6. EHBA is bevoegd om, indien EHBA dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. EHBA zal met de opdrachtgever zo mogelijk en/ of nodig met de opdrachtgever overleg voeren. Eventuele bezwaren hiertegen dient de opdrachtgever vóór het sluiten van een overeenkomst aan EHBA kenbaar te maken.

3.7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.8. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EHBA zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.9. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal EHBA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dat honorarium of die prijs tot gevolg heeft.

3.10. De prijzen genoemd in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.11. Bij open inschrijving voor activiteiten van EHBA geldt dat een inschrijving pas definitief is na de betaling van de factuur.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. EHBA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EHBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EHBA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EHBA worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EHBA zijn verstrekt, heeft EHBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. EHBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat EHBA is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan EHBA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 5. Contractduur en uitvoeringstermijn.

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever EHBA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Artikel 6. Ontbinding.

6.1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming, zal de opdrachtgever daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling door EHBA vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal EHBA in dit geval ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

6.2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement of surseance van betaling, of bij overlijden, of het onder curatele stellen van de opdrachtgever of bij stillegging of overdracht van diens bedrijf ofwel bij beslaglegging op het geheel, of een gedeelte, van de eigendommen van de opdrachtgever of van zijn bedrijf.

6.3. De opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de gemaakte kosten en de schade die EHBA door voortijdige beëindiging van de overeenkomst lijdt te vergoeden. In deze gevallen is elke vordering welke EHBA ten laste van de opdrachtgever heeft of verkrijgt dadelijk opeisbaar.


Artikel 7. Gebreken en klachttermijnen.

7.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig  dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk of per mail  te melden aan EHBA.

7.2. Indien een klacht gegrond is, zal EHBA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.

7.3. Indien het alsnog verrichten van het overeengekomen niet meer mogelijk is, zal EHBA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

7.4. Voor trainingen, workshops en individuele trajecten hanteert EHBA  een niet-goed-geld-terug-garantie.

7.5. Individuele trajecten van een werknemer in opdracht van de werkgever van deze werknemer vallen buiten de niet-goed-geld-terug-garantie.

7.6. Voor individuele deelnemers aan trainingen en bij individuele trajecten (met uitzondering van genoemde onder 7.5)  geldt dat als de opdrachtgever binnen 30 dagen na afronding van de training  aangeeft ontevreden te zijn over het resultaat,  100% van de betaalde prijs vergoed wordt.

7.7. Voor de opdrachtgever die een teamtraining inkoopt geldt dat als een meerderheid van de deelnemers, binnen 30 dagen na afronding van de training  aangeeft ontevreden te zijn over het resultaat,  100% van de betaalde prijs vergoed wordt.


Artikel 8. Personeel.

8.1. EHBA kan veranderingen aanbrengen in de personele bezetting die met de uitvoering van de opdracht is belast, als dit naar het oordeel van EHBA gewenst of noodzakelijk is. EHBA zal zich inspannen dat de kwaliteit en de continuïteit van de opdracht steeds in de meest gunstige zin voor de opdrachtgever wordt beïnvloed.


Artikel 9. Geheimhouding.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 10. Intellectueel eigendom.

10.1. EHBA is een groot voorstander van het delen van kennis en maakt om die reden geen gebruik van haar rechten voor en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2. Alle door EHBA verstrekte stukken, zijn bestemd om te worden gebruikt. Natuurlijk door de opdrachtgever en ze mogen door hem, zonder voorafgaande toestemming van EHBA, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Graag zelfs. Vermelding naar EHBA wordt natuurlijk op prijs gesteld, maar is geen voorwaarde.

10.3. EHBA behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.


Artikel 11. Betalingen.

11.1. Betaling van facturen dienen, tenzij anders overeengekomen, te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden van EHBA.

11.2 In overige situaties dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

11.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van EHBA en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens EHBA direct opeisbaar zijn.

11.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.6. In het geval een overeenkomst door meer opdrachtgevers met EHBA is aangegaan is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van de factuur.

11.6. Indien de opdrachtgever een bedrag van de factuur betwist, dient de opdrachtgever zijn bezwaren aan EHBA binnen tien dagen na factuurdatum mee te delen. Na deze termijn vervalt het recht op reclameren.

11.8. De opdrachtgever heeft het recht één of enkele overeengekomen diensten van EHBA te annuleren. Bij annulering binnen 30 dagen vóór de geplande data is de opdrachtgever de helft van de kosten aan EHBA verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande data is de opdrachtgever het hele bedrag aan EHBA verschuldigd.

11.9. EHBA is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). EHBA is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

11.10. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 12. Retentierecht en voorbehoud van eigendom en rechten.

12.1. EHBA is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige overeenkomst zijn voldaan.

12.2. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van EHBA, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 12  volledig aan EHBA zijn betaald.

12.3. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.


Artikel 13. Aansprakelijkheid.

13.1. EHBA aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.

13.2. EHBA is geen schadevergoeding of garantie verschuldigd aan de opdrachtgever wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of vertraagd.

13.3. Indien, naar het redelijk oordeel van EHBA, er sprake is van overmacht dan heeft EHBA het recht om zonder tussenkomst van de rechter ofwel te eisen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, ofwel het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De kosten die EHBA dan al voor de opdracht gemaakt heeft, komen voor rekening van de opdrachtgever.

13.4. Wanneer de overeenkomst tijdelijk ten gevolge van overmacht onuitvoerbaar is geworden, zal de overeenkomst automatisch worden verlengd voor de duur van de periode waarin de overmachtsituatie zich heeft voorgedaan.

13.5. EHBA zal geen verdere aansprakelijkheid aanvaarden en geen verdere garantie geven dan voor zover EHBA dit schriftelijk uitdrukkelijk aan de opdrachtgever heeft gegeven.

13.6. EHBA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van gegevens of aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden die in opdracht van of namens de opdrachtgever handelen. Dit geldt ook voor daden of nalatigheden van leveranciers van EHBA, hun ondergeschikten, en andere personen die door of vanwege EHBA te werk zijn gesteld.

13.7. EHBA, dan wel de trainer of workshopleider of derden door EHBA aangesteld, is niet aansprakelijk voor psychisch disfunctioneren, leed of fysiek letsel bij de deelnemer, beschadigingen of vermissing van persoonlijke eigendommen, beschadiging van de door de opdrachtgever verleende werkruimte of in bruikleen gegeven materialen. De opdrachtgever vrijwaart EHBA geheel van aanspraken van derden of van deelnemers, die door de opdrachtgever zijn aangemeld, t.a.v. de hierboven beschreven gebeurtenissen.

13.8. Aansprakelijkheid van EHBA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.9. De aansprakelijkheid van EHBA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever EHBA onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en EHBA ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EHBA in staat is adequaat te reageren.

13.10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade binnen acht dagen na het ontstaan daarvan of na de ontdekking daarvan schriftelijk bij EHBA meldt.

13.11 In alle gevallen waarin EHBA gehouden is tot betaling van schadevergoeding, is deze beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en zal deze nooit hoger zijn dan twee maal het honorarium dat EHBA ontvangen heeft voor de geleverde diensten.


Artikel 14. Overmacht.

14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EHBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EHBA niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen:

mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, contingentering of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand, het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie EHBA voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens EHBA om welke reden dan ook, waardoor EHBA de opdracht, niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/ of kosten kan verrichten. In dit geval heeft EHBA het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit rechtvaardigt, zulks door een eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat EHBA ter zake van de door de opdrachtgever door annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

14.2. EHBA heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat EHBA haar verbintenis had moeten nakomen.

14.3. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van EHBA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door EHBA niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.4. Indien EHBA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14.5. EHBA zal de opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op de opdrachtgever wanneer op hem een dergelijke situatie van toepassing is.


Artikel 15. Acquisitie.

Na sluiting van een overeenkomst tussen EHBA en de opdrachtgever, is EHBA gerechtigd om de naam van de organisatie/ bedrijfsnaam van de opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. EHBA is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 9, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.


Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.